ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, May 14, 2012

ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯಕೆ

***********************************************************************************************
ಪ್ರಾಣವ   ಬಿಡದೆ 
ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಒಲಿಸಲು 
ಮುಂದಾಗು ಮನವೇ ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು 
ಅಚಲವಾದರೆ 
ಅದಕಿಲ್ಲ ಸಾವು ,
ಪ್ರಜ್ಞೆ  ತಪ್ಪಿದರೆ 
ನೀ ಸಹಿಸಲಾರೆ 
ಅದಕಾಗುವ ನೋವು ,
ಭಕ್ತಿಯನೊತ್ತ ಪ್ರೇಮ 
ಪೂಜಾರಿಯಾಗು ಮನವೇ 
ಭಕ್ತಿಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಲಿಯದೆ 
ಪ್ರೇಮದೇವತೆ ಇರಳು!!
                          -ಗಣಿ 
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment