ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, September 30, 2014

ಎಲ್ಲವೂ ಅಯೋಮಯ!

***********************************************************************************************
ಕಳೆಯಂತೆ ಇದ್ದ ಹಸಿರ ಪೈರಲಿ
ಜೊಳ್ಳು ದೇಹವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿ
ನಾ ಹೊರ ಬಂದೆ 
ನಿನ್ನಯ ಹಸಿವ ನೀಗಿಸಲು...
ನಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣವಾದೆ,
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಿ
ಕರಗಿ... ಬೆಂದು
ಇಡ್ಲಿಯಾದೆ, ದೋಸೆಯಾದೆ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಏಟಿಗೆ
ಸೀದು ಕರಕಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆ...
ನಿತ್ಯವೂ ನಿನಗಾಗಿ
ಅನ್ನವಾಗಿ ಬರುವೆ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆವೆ
ನನ್ನ ನಾ ಮರೆವೆ
ನನ್ನೊಳಗಿನ ನನ್ನಲಿ
ಸದಾ ನಿನ್ನನೇ ಕಾಣುವೆ!
ಏಕೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ!
ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು...
ನನಗಾಗಿಯೋ?
ನಿನಗಾಗಿಯೋ?
ಪೈರು ಮೊದಲ?
ಭತ್ತ ಮೊದಲ?
ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದ
ನಾ ಮೊದಲ?
ನಿನಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಆಡಿಸುತಿರುವ
ನೀ ಮೊದಲ?

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

Tuesday, September 23, 2014

***********************************************************************************************
ಸುಂದರ ಚಂದಿರನಂತ
ನಿನ್ನ ಮೊಗವ ಕಂಡಾಗ
ನಿನ್ನ ಸನಿಹ ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ!
ಹತ್ತಿರದಿ ನಿಂತು
ನಿನ್ನ ನಿರ್ಜೀವತನವ ತಿಳಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೀತಿ 
ಇಷ್ಟೇಯೇ ಎಂದು ಮರುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ!
ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದ
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾರುವ
ತಿಳಿದೂ ಅರಿಯದ
ಗಾಳಿಗೂ ಸಿಲುಕುದ
ಅಗ್ನಿಗೂ ನಿಲುಕದ
ನೀರಿಗೂ ಬಳುಕದ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಿದುವೇ
ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೇಮ!!
***********************************************************************************************