ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 18, 2013

ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ !

***********************************************************************************************
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನದಾಗಲೆಲ್ಲ 
ಬಟ್ಟೆಯು ಆಗುವುದು ಒದ್ದೆ !
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನೆನದಾಗಲೆಲ್ಲ 
ಬರುವುದು ಹಗಲಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ!

~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ ~
***********************************************************************************************

ಸೋಮಾರಿತನದ ಕೊಡುಗೆ!


***********************************************************************************************
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ!
ಕಾರಣ, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಲು 
ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗಲಿಕಟ್ಟೆ!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

ಗ್ಯಾ(ಊ)ಸೂ !

***********************************************************************************************
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನದೇ 
ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವು ವಾಯು!
ಬಗ್ಗಿದರೆ ನೋವು, ಕುಂತರೆ ನೋವು 
ಎನ್ನುವೆವು ನಾವು, ಕಾರಣ ವಾಯು ತುಂಬಿದ ಸ್ನಾಯು!

~ ಜಿ. ಪಿ. ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

ಅಳಲು!

***********************************************************************************************
ಮುಟ್ಟುವ ಆಸೆಯೇನೋ ಇದೆ
ಮುಗಿಲು!
ಆದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತಿದ್ದೆ
ದಿಗಿಲು!
ಅಂತರಂಗದಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ
ಬಾಗಿಲು!
ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಕಾದಿದೆ ಎನ್ನ
ಒಡಲು!

~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

ಹೃದಯಮಂಡಲ!

***********************************************************************************************
ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ಚಂದಿರನಂತೆ 
ಮನಕೆ ಮುದವ ನೀಡುವುದ ಬಿಟ್ಟು!
ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಕೇವಲ 
ಮಿನುಗುವದನೇಕೆ ಕಲಿತೆ!
ನಕ್ಷತ್ರವಾದರೂ ಸೂರ್ಯನಂತಾಗು 
ಎನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು 
ನೀನಾಗು!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************