ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, May 15, 2012

ಮೂಕವೇದನೆ

***********************************************************************************************
ವಿಸ್ಮಯ ಜಗದಿ ಅಳಲಾಡುವ 
ಬರಡು ದೇಹವೇ,
ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಆತ್ಮಕೆ 
ಇಷ್ಟೊಂದು ತಳಮಳವೇಕೆ ?
ಬೆಂಬಿಡದ  ಬೇತಾಳನ 
ಹಾಗೆ ಕಾಡುವೆ ಏಕೆ ?
ಮೂಕ ವೇದನೆ 
ನಾ ತಾಳಲಾರೆ 
ತಾಳಲಾರೆ !!

-@(-ಗಣಿ -)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment