ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, February 21, 2013

ಸಮರ್ಪಣೆ

***********************************************************************************************
ಮನದೊಳಗಿನ ಆಸೆಯೆಂ
ದಮನಗೊಳಿಸೈ
ಪರಮಾತ್ಮನೇ !
ಆಸೆಯ ಕೆಂಡವಂ ಹೊಸೆದು
ಅದರ ಬೂದಿಯೊಳ್
ಮಜ್ಜನಗೈದು
ನಿನ್ನ ನಾಮವೆಂಬ ಭಕ್ತಿಯೊಳ್
ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯಂ ಉರಿಸೈ
ಜಗದೋದ್ದಾರಕನೆ !
ಅರೆಗಳಿಗೆಯ ಸುಖಕಿಮ್
ತಿಲಾಂಜಲಿಯನಿತ್ತು
ನಿನ್ನ ಜಪಿಸುತ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಸ್ವೀಕರಿಸೈ ಎನ್ ಅಂತರಂಗದ ದೇಗುಲವನು !

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

Wednesday, February 20, 2013

ಅಂಧಕಾರ

***********************************************************************************************
ಸಿಡಿಲು-ಗುಡುಗು ಬಡಿಯುವ
ಮನದೊಳಗಿನ ನೋವೆಂಬ ಮೋಡಕೆ 
ಕೇವಲ ಕಣ್ಣೀರೆಂಬ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು !
ಆ ಮೋಡವೂ ಬತ್ತಿ ಹೋದೆಡೆ 
ಮನದೊಳಗಿನ ಅಳುಕ ಅರಿಯುವುದೆಂತೋ ?
ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ 
ಮಳೆ ತರಿಸುವ ಸಾಹಸ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೋ ?
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ 
ಭಾಷೆಯ ತಿಳಿಯದ ಮೂಢ ಮನವೇ 
ಕಾಣದ ನೋವನು ಹೇಗೆ ಅರಿಯುವೆ ?
ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ಕ್ರೂರ ಮೃಗವೇ 
ಮನುಷ್ಯತ್ವವ ಮರೆತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ 
ಎಲ್ಲಿಯತನಕ ಬದುಕುವೇ ?

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************