ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, May 16, 2012

ಬೆಪ್ಪತಕಡಿ

***********************************************************************************************
ನಿನ್ನ ಹೊಂಡವ ನೀನಲ್ಲದೆ 
ಮತ್ಯಾರು ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆದ್ದು ಕೇಳುವ 
ಈ ಹುಚ್ಚು- ಮನವ  ಕಂಡು 
ನಗಬೇಕೋ -ಅಳಬೇಕೋ 
ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ -ಶಂಭುಲಿಂಗ 
                 -ಗಣಿ 
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment