ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, October 31, 2014

ದೀಪಾವಳಿ(ದೀಪದ ಹಾವಳಿ)

***********************************************************************************************
ಜಡ ಹತ್ತಿಯೋಳ್ ಹೊಸೆದ
ಈ ಶರೀರವನ್ ತೋಯ್ದು
ನೆನೆಸುವ ಆತ್ಮ ತೈಲದೋಳ್
ಸುಜ್ಞಾನ ಮಾನವೀಯತೆಯ
ಅಂಶವಿಹುದು
ಆದಿ ಅಂತ್ಯದೋಳ್
ಹುದುಗಿಪ ಮದ್ದೆಂಬ
ಅಂಧಕಾರವನ್
ಹೊತ್ತಿಸಿ ಶಬ್ದದಿಂ
ನೋವನ್ ಹೊರಗರುಚಿ
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವನ್
ಹರ್ಷದಿ ಎದೆಗಪ್ಪಿ
ಸ್ವರ್ಗವನ್ ದೀಪವಾಳಿಯಂದು
ಕಾಣತಿರ್ಪರು
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

Tuesday, October 21, 2014

ಇವನಾರವ? ಇವನಾರವ? ಇವನಾರವ?

***********************************************************************************************
ಆರ್ಯಾರಿಗೂ ಗುರುವಾಗಲಾರರು
ಗುರುವಾಗುವನೊಬ್ಬನೇ
ಅವ ಪರಮ ಗುರುವು
ಎಲ್ಲರೊಳಗಿರ್ಪನು
ಆತ್ಮ ಕಳಶದೋಳ್ ಜನಿಪನು
ಮಸ್ತಕದಿಂ ಬಾಹ್ಯ ಲೋಕವನ್
ಎಣಿಸಿ-ಕುಣಿಸಿ
ಸಂತೈಸಿ
ಹೃದಯಜ್ಯೋತಿಯೋಳ್ ಜಗವ ಬೆಳಗಿಪನು
ಅವ ಸೂರ್ಯನು
ಅವ ಚಂದ್ರನು
ಅವ ಸಜೀವ
ಅವ ನಿರ್ಜೀವ
ಆರವನ್ ಎಂದೊಡೆ
ಚಿತ್ತದೋಳ್
ಮಸಣದ
ಚಿಂತೆ ಕಾಣತಿರ್ಪುದು
ಆವ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಸಿಗದ
ಪರಿಧಿಯೊಳಗಣ ಬಿಂದು ಅವನ್
ಅಣು ಅಣುವಿನೊಳಗಣಾ
ಮರ್ಮವನಾರು ಬಲ್ಲರೋ ಶಂಭುಲಿಂಗ!
~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************