ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, February 21, 2015

ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯನೆಂದಿಗೂ
ಹುಡುಕಲಾಗದು
ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನು
ಹಂಚದಿರದು
ಮಸ್ತಕದೋಳ್ 
ಜೀರ್ಣವಾಗದು!
ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿರಲು
ಹೋಟೆಲಿನಲಿ ಶೋಕಿಯ ಅಮಲಿರಲು
ಮಾಡಿಟ್ಟ ಅನ್ನವು ಮನೆಯಲಿ
ಹಳಸುತ್ತಿರುವುದು...
ಜೇಬು ಬರಿದಾಗಿ
ನಾರುವ ಅನ್ನದ ಅಗುಳಿಗೂ
ಕಚ್ಚಾಟ ನಡೆದಿದೆ
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳೊಡನೆ!
ತಿಂದ ಅನ್ನವಾಗಲೀ
ಕುಡಿದ ನೀರಾಗಲೀ
ಸೇವಿಸುವ ಗಾಳಿಯಾಗಲಿ
ಹೊರ ಬರುವವು
ಮತ್ತೊಂದು
ಜನ್ಮವ ತಳೆದು
ಹೊಸ ರೂಪವ ಪಡೆದು ...
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

Thursday, February 19, 2015

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ನೀ ತಾವರೆಯಂತೆ
ನಾ ಕೆಸರಿನಂತೆ
ನನ್ನ-ನಿನ್ನ ನಡುವಿನಂತರ
ತಿಳಿ ನೀರು!
ನಿನ್ನಂದಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು
ಹಸಿರೆಲೆ ಸೀರೆಯ
ಹೊದಿಕೆಯನೊದಿಸಿ
ನಿನ್ನಯ ಉಸಿರಿನ ಬೇರನು
ಬಿಗಿಯಿಡಿದಿಡುವೆ
ನನ್ನೊಡಲ ಕಡಲೊಳಗೆ...
ನೀ ಯಾರದೋ ಮುಡಿಯನೇರಿದರೂ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುವೆ
ಎನ್ನೊಡಲ ಕೆಸರಿನಿಂದ
ಅದರೊಳಗಿನ ನಿನ್ನಯ
ನೆನಪಿನ ಹಸಿರಿನಿಂದ..
ಪ್ರೀತಿಯು ಹೊರ ಸಿಗುವ
ಫಲ-ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ
ಅದನೆತ್ತು ಹೊತ್ತ ಹೃದಯದ
ತಾಯ ಬೇರಿನಲಿಹುದು...
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ

Sunday, February 1, 2015

ಪ್ರೇಮ ಕೃಷಿ


ಎನ್ನೆದೆಯ ಹೊಲವು
ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು!
ಪ್ರೀತಿಯ ನೇಗಿಲಲಿ
ಉಳುವವರಿಲ್ಲದೇ ...
ಬೆಳೆದ್ದಿದ್ದವು ಅದೆಷ್ಟೋ
ರೋಗದ ಗಿಡಗಳು
ಹಾಳ-ಹೆಸರಿಲ್ಲದೇ...
ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೇಮದ ನೇಗಿಲ
ಹರಿತದಿಂದ
ಈ ಜಡ ಮನವು
ಸಡಿಲಗೊಂಡು
ನಿನ್ನಯ
ಮಮತೆಯ
ಮಳೆ ಹನಿಗಾಗಿ
ಕಾದು ಕುಳಿತಿಹುದು...
ಆವ ಸಸಿಯ
ಬೀಜವಿಹುದೋ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಲಿ
ನಾನರಿಯೆನು...
ನನಗೊಂದು ಆಸೆಯಿಹುದು!!
ನೀ ತುಳಸಿಯಾಗಿ
ಜನ್ಮವನು ತಳೆದು
ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲು
ಎನ್ನೊಡಲ ಕಣ ಕಣದೊಳಗೆ...
ಎನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾರವಾಗಿ
ಚಿತೆಗೆ ಧೂಪವಾಗಿ
ಪರಮಾತ್ಮ-ಹುತಾತ್ಮರ
ಕೊರಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾಗಿ...
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~