ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, May 8, 2012

ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು

***********************************************************************************************ನಿನ್ನ ಮನದ 
ಕಸವ ರಸವಾಗಿಸುವ 
ಕಾರ್ಯದಲಿ ನೀ 
ತೊಡಗು ,
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ 
ಭಾವದಲಿ ನೀ 
ಮುಳುಗು ,
ನಿನ್ನ ನೀ
ಅರಿಯಲು
ಮುಂದಾಗು,
ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು !!
-@(-ಗಣಿ -)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment