ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 5, 2012

ತೆನ ವಿನ ತೃಣ ಮಪಿ ನ ಚಲತಿ

***********************************************************************************************

ನಾನು ನಾನೆಂಬ
ಅಂಧಕಾರದಲಿ
ಪರಿತಪಿಸದೆ,
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಅಂಶದಿ
ಜನಿಸಿದ ನೀನು ,
ಅಣು - ಅಣುವಿನಲ್ಲು
ದೈವತ್ವವ  ಕಾಣೋ-ಶಂಭುಲಿಂಗ
                   -ಗಣಿ
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment