ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, April 30, 2015

ಫಸಲು!!

***********************************************************************************************
ತಲೆಗೂದಲುಗಳಂತೆ ಅದೆಷ್ಟು
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎದೆಯ ಹೊಲದಳು
ಬೇರೂರಿಹವೋ ...
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವವು ಬಿಳಿಗೂದಲು
ಬೆಳೆಯ ನಡುವಣವೂ ಕಳೆಯ ಸಾಲು
ಫಸಲಿನ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಕ್ರತಕ ಗೊಬ್ಬರದ
ಸಿಂಪಡಣೆ!
ಬರುವ ಫಸಲುಗಳಲೆಲ್ಲ
ರೋಗದ ಛಾಯೆ!!

***********************************************************************************************

Thursday, April 23, 2015

ಕರ್ 'ಮ'

***********************************************************************************************
ಕರ್ಮವ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವನ್ನ್
ಎದೆಗಪ್ಪಿ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಎಂದೊಡೆ
ಕರದಲ್ಲಿರುವ ಮರ್ಮವನ್ ಅರುಹಲಾಗದು!!
***********************************************************************************************

Monday, April 13, 2015

ದೇವರ `ವರ`

***********************************************************************************************

ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಹೂವನು 
ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ
ಹ್ರದಯವೆಂಬ ದೇವರ
ಬಳಿ ಇತ್ತು ಪೂಜಿಸಿ
ವರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು


***********************************************************************************************

Thursday, April 2, 2015

ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು!!!

***********************************************************************************************
ತಿಳಿ ಕೋಮಲ ಶುಭ್ರ 
ನೀರ ಆತ್ಮ ದೊಳಿಹವು
ರಂಗು ರಂಗಿನ ಭಾವನೆಗಳು
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಡು ಕಪ್ಪು
ಭಾವನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ!!
ಕಾಣಲಾಗದ ಬಿಂಬವದು
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಕವಚದಿಂದ!!
ಹರುಷದೋಕುಳಿಯು
ಭಾವನೆಗಳು
ನಿತ್ಯವೂ ಬದುಕುವ
ಜೀವದಾಸೆಯ ಉಳಿಸಿರೆ!!
ಬಣ್ಣವನೆರಚುವವನಿರುವಾಗ
ನಾವಾರು, ಇಲ್ಲಿ?
ಊಹಿಸಲು!!
ಅಳುವುದು...
ನಗುವುದು...
ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗಭೇದ್ಯವು!!!
ಬೆದಕಿದಷ್ಟು ಅತೀ ಆಳವು!
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ನಡುವಿನ
ಮದುವೆಯ ಆಟ!
ಹೆರುವ ಕೂಸಿಗೆ
ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾದಾಟ!
ಕೊನೆಗುಳಿವುದೊಂದೇ
ಇದ್ದರೂ ಇರದ ಹಾಗೆ
ಕದಕಿದೆಡೆ
ಅಲೆ ನಿಲ್ಲುವೆಡೆಗೆ...
ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ತಿಳಿ
ಸಾಗರವೀ ಬದುಕು...!!
@ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ@
***********************************************************************************************