ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 5, 2012

ಮೌನ ಬೇಡ ಮನವೆ

***********************************************************************************************

ಭಾವದೊಳು ಮುಳುಗಿ 
ಏಳುವ ಅಲೆಯ ರಭಸದ 
ಒಡೆತಕೆ ಸಿಗದೇ ನಿಲ್ಲಲು
ಒಮ್ಮೆ ನೀ ಮಾತಾಡು ಮನವೆ !!
ಏಕಾಂತವು ಕಾಡುವ ಮುನ್ನ , 
ಬಾಳು ಗೋಳೆಂದು
ಕೂರುವ ಮುನ್ನ ,
ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ
ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ,
ಒಮ್ಮೆ ನೀ ಮಾತಾಡು ಮನವೆ!!
-@(-ಗಣಿ -)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment