ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, June 25, 2012

ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ !

***********************************************************************************************
ಹಣ - ಹಣವೆಂದು ಬಾಯಿ 
ಬಿಡುವ ಹೆಣಕೇನೆಂಬರು ,
ಹಣವಿಲ್ಲದಿರೆ ಆ  ಹೆಣವ 
ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲೂ ಬಾರದೆ 
ಬೀದಿಪಾಡು ಮಾಡುವ 
ಈ ಜನಕೇನೆಂಬರಯ್ಯ ಶಂಭುಲಿಂಗ !!

-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment