ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, June 28, 2012

ಓ ಅನಂತರೆ!!

***********************************************************************************************
ಅನಾಥರು ನಾವ್ ಅನಾಥರು 
ಎಂದು ಮರುಗಬೇಡಿ ಮನಗಳೇ
ಜಗದಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲೆಯೊಳಗೆ 
ಬಿದ್ದೊದ್ದಾಡಿ ಹೊರಬರಲು 
ಕಾಯುತಿರುವ ಮನುಜರ  ನೋಡಿರೋ !
ನಿಮಗ್ಯಾವ  ಹಂಗಿಲ್ಲ ,
ನಿಮಗ್ಯಾರ ಭಯವಿಲ್ಲ ,
ನಿಮ್ಮಯ ಮನವು ತೋರುವುದು 
ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯ ,
ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ,
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ 
ಅಸ್ತಿತ್ವದ ತಳಪಾಯವ 
ಗಟ್ಟಿಮಾಡುವ  ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ 
ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಶಂಭುಲಿಂಗನ ಕೊಂಡಾಡಿರೊ!!
-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment