ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, June 25, 2012

ವೀರ ಕವಿ

***********************************************************************************************
ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಸಾಗರದೊಳಗೆ
ಅನುಭವಗಳ ಅಲೆಯನೆಬ್ಬಿಸಿ 
ಆ  ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ ರಂಗು - ರಂಗಿನ 
ಆಟವಾಡಿಸುವ ಪದಗಳ ಜೋಡಿಸಿ 
ಮನದೊಳಗಿನ ನೋವು - ನಲಿವಿನ 
ಚಿತ್ರಣವ ಬಿಂಬಿಸುವ ಲೇಖನಿಯೆಂಬ 
ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದವನೇ ವೀರ ಕವಿ !!!!!

-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment