ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, June 25, 2012

ಆಸೆಗೊಂದು ಕಡಿವಾಣ

***********************************************************************************************
ಆಸೆಯೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ  ಅನ್ನಿಸಬೇಕು  ಅಲರ್ಜಿ 
ಮನಸಿಗೆ ಅದ  ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ಬೇಕು ಮುತುವರ್ಜಿ !!! 
ಅದಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕೆ ಅರ್ಜಿ !!

-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment