ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, June 25, 2012

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ-೩

***********************************************************************************************

ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಯು ರಕ್ಷಿಸುವದ 

ಮರೆತು ಮುಳ್ಳಾಗಿ ನಿಂತರೆ 

ಕಣ್ಣಿನ ಅಂದಕೆ ಸ್ಥಿರವೆಲ್ಲಿ ?

-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@-


***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment