ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, June 25, 2012

ಪ್ರೀತಿ ಲಂಚವಾದರೆ

***********************************************************************************************
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಲಂಚವ ಕೊಟ್ಟು
ಮೋಹವೆಂಬ ವೇದನೆ ಪಡೆಯುವ
ವ್ಯಾಪಾರದ ಪರಿಯ ಕಂಡು ಹುಸಿ
ನಗು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತಿದೆ.

-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment