ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, June 25, 2012

ಮಹಾನ್ ಸಚಿವರು !!

***********************************************************************************************
ಮತ ಯಾಚಿಸುವತನಕ 
ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಕಾಲ ಹಿಡಿವರು ,
ಮತ ಉಂಡು ಸಚಿವರಾದ ಬಳಿಕ 
ಅದೇ ಕಾಲನೆಳೆವರು,
ಎದ್ದಾಗ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯುವ 
ಬಗ್ಗಿದಾಗ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿಯುವ 
ಈ ಕೆಟ್ಟ -ಹುಳುಗಳನೇನೆಂಬರಯ್ಯ ಶಂಭುಲಿಂಗ !!

-@(-ಗಣಿ -)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment