ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, June 25, 2012

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ -೨

***********************************************************************************************
ಉದಯಿಸುವ ರವಿ - ಚಂದ್ರರಿಲ್ಲದಿರೆ ,
ರಾತ್ರಿ -ಹಗಲಿಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ?
ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಮನಸಿಲ್ಲದಿರೆ ,
ಸುಖ - ದುಃಖಗಳ ಉಂಬುವ
ಜೀವಕೆ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲಿ ?
ಹಾರೈಸುವ ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದಿರೆ, 
ಮನುಜನಾಗಿ ಮಾನವತೆಗೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ?
ನನ್ನ ಮನದ ದನಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರೆ, 
ನಾ ಬದುಕಿ ಫಲವೆಲ್ಲಿ ?

-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment