ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, June 30, 2012

ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ !!

***********************************************************************************************
ಹುಟ್ಟೆಂಬುದು..
ಹೆತ್ತ ತಾಯ
ಗರ್ಭದಿ ಹೊರ ಬರುವುದು ,
ಸಾವೆಂಬುದು..
ಭೂ - ತಾಯಿಯ 
ಗರ್ಭದೊಳ  ಹೊಕ್ಕುವುದು !!
ಈ ಬಂದು-ಹೋಗುವ 
ನಡುವಿನಂತರದಿ 
ಆ ಗರ್ಭ ಹೊತ್ತ ತಾಯರ 
ನಗಿಸಿ ಋಣವ ತೀರಿಸುವುದೇ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ!!

-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment