ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, January 12, 2014

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

***********************************************************************************************
ಎಂದಿಗೂ ನೀ ತಿಳಿಯಬೇಡ 
ನೀನೇ ಪಕ್ವವೆಂದು
ಕಲಿಕೆಗೆಂದೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ
ಉರಿಯುವ ಸಣ್ಣ ಬತ್ತಿಗೂ 
ಹೊಯ್ಯಬೇಕು ನಿರಂತರ ತೈಲ
ಅದರ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ
ಅವೆರಡನೂ ಹೊತ್ತ ದೀಪದ ಕಂಬಕೆ 
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಬುಡಕೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲವೆಂದು


***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment