ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, June 10, 2015

ಮದುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ DATING ಆಚಾರ!!

***********************************************************************************************
ಹಿಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 
ಯಶಸ್ವೀ ಗಂಡಿನ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಾಳೆಂದು!
ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವೀ...
ಗಂಡಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಓಡುವಳೆಂದು!

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment