ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, June 25, 2015


***********************************************************************************************
ಮದಿರೆಯ ನಿದಿರೆಯಲಿ
ಮುದ್ರೆಯನೊತ್ತಿ
ಕೇಳುತಿಹೆನು
ನಿನ್ನ ಆಗಮನಕಾಗಿ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವೆಯಾ ಇಲ್ಲ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವೆಯಾ
ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ತುಸು ಯೋಚಿಸು
ಓ ಗುಲಾಭಿ


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment