ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, June 20, 2015


***********************************************************************************************

ಈ ಹ್ರದಯ ದೇಗುಲದೊಳಿರುವ
ಮೂರ್ತಿಯನು
ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಸುಳಿವಕೊಡದೆ
ಲೂಟಿಯೊಡೆದ
ನಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನದಾ
ಶೈಲಿಯೇ
ಈ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ!!


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment