ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, June 20, 2015

ಗುಲಾಭಿ

***********************************************************************************************
ನಿನ್ನ ನವಿಲುಗರಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಯ
ಕಣ್ಣ ಲೇಖನಿಯಲೊಂದು ಬಿಂಬವಿದೆ
ಆ ಬಿಂಬದೊಳಿರುವ ಮೊಗದೊಳಗೆಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು 
ಭಾವದ ಖಣಿಯಿದೆ
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment