ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, February 3, 2014

ಕಾಮದ ಅಲೆ


*********************************************************************************************** ಕದ್ದು ಇಣುಕುವ ನೋಟಕೆ
ಅರಿವಿಲ್ಲ
ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಕಾಮದ ಕಾಮಾಲೆ
ಬಡಿದಿದೆಯೆಂದು /
ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮದ್ದನು
ಮೆದುಳೆಂಬ ವೈದ್ಯನ
ಬಳಿ ಒಯ್ದರೆ
ಹೇಳಬಹುದೇನೋ
ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆಂದು //

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment