ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, July 25, 2015


***********************************************************************************************
ಕಂಡ ಹೂಗಳೆಲ್ಲವನ್
ಮುಡಿಗೇರಿಪಲು ಹಾತೊರೆಪುದು 
ನಮ್ಮೀ ಮನವು...
ಆ ಹೂಗಳನೆಲ್ಲವನದರಪಾಡಿಗಲ್ಲೇ
ತೊರೆದೆಡೆ 
ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊಬಗನು
ಕಾಣ್ಬೆವು!


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment