ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, July 20, 2015


***********************************************************************************************
ಕನ್ನಡಿಯೊಳು ಯಾರೋ
ಅಣಕಿಸಿಹರು
ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ!
ನನ್ನದೇ ಬಿಂಬವೇ?
ಎಡ ಬಲವಾಗಿದೆ
ಬಲ ಎಡವಾಗಿದೆ
ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಲಾಗದು!!
ಕಾರಣ
ಸಂದೇಹವೆಂಬ ಮಸೂರದ
ಹಿಂದಿನ ಬಣ್ಣದ ಬರೆ


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment