ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, August 1, 2015


***********************************************************************************************

ಕತ್ತಲೆಂದರೆನೆಗೆ ಸೊಗಸು 
ಬಾನ ಸ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮುದ್ರೆಯು ... 
ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಗಳೆನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ...
ಅಮ್ಮಯೆಂಬ ಚಂದಿರನ ಮಡಿಲಲಿ
ತಂಪಾದ ಲಾಲಿ ಹಾಡು!!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment