ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, July 13, 2015

ಧೃವ ತಾರೆ


***********************************************************************************************
ಮುಗಿಲಗಲ ಮನಸಿಹುದು
ನಡುವೆ ನೀ ಧೃವ ತಾರೆ
ತಿಳಿಯಿರುವವರೆಗೂ
ನಿನ್ನದೇ ಧ್ಯಾನ!
ಬಾಳ ಬಂಡಿಯ
ಬಿಡಿ-ಹಿಡಿ ಮೋಡಗಳ
ತೊರೆಯಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment