ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Thursday, June 20, 2013

ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಟ್ಟು!


***********************************************************************************************

ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿನ 
ಒಡನಾಟವ 
ಕಂಡು
ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿತು 

ಮನವು
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಕೂಸನು!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment