ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, August 31, 2012

ಸಾಧನೆ

***********************************************************************************************
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕರಗದಿರೋ ಹೃದಯವಿಲ್ಲ
ಬಕುತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚದಿರೋ ದೇವರಿಲ್ಲ 
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಬಕುತಿಯು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೆ 
ಸಾಧನೆಯ ಕಿರೀಟ ನಿನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಲು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ !!
-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@ - 
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment