ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, August 12, 2012

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

***********************************************************************************************
ಜೋತುಬಿದ್ದ ಮನಕೆ 
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ತೈಲದೊಳ್
ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಶಾಖವಿತ್ತು 
ನಿವಿರದಿರ್ದೆಡೆ
ಮನಕೆ ಉಲ್ಲಾಸವೆಂಬ 
ಕಾಂತಿ ದೊರೆವುದೇ?
-@(ಜಿ .ಪಿ .ಗಣಿ )@-
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment