ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, August 28, 2012

ಮೂಖ-ವೇದನೆಯೇ ಕಣ್ಣೀರ ಸಾಧನೆ !!

***********************************************************************************************
ಬುದ್ದಿಯು ಹೇಳಿತು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ನಶ್ವರವೆಂದು !
ಹೃದಯ ಹೇಳಿತು ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ ಅಮರವೆಂದು !!
ನಡುವೆ ಮನವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳಿತು ಕಂಬನಿಯ ಸುರಿಸೆಂದು !!!

-@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@ -
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment