ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Wednesday, August 15, 2012

ಮನದೊಳಗಿರ್ಪ ಸ್ವರ್ಗ !!

***********************************************************************************************
ಮನಸ್ಸೆಂಬ ದೇವೇಂದ್ರನ ತಣಿಸಲು 
ನರ್ತನೆಗಯ್ಯಲು ಬಂದಿಪ ಬೆರೆಳೆಂಬ
ನರ್ತಕಿಯರ ಕಾಣಿಬೋ!!
ಗಣಕಯಂತ್ರದಕ್ಷರ ಮೇಲಿನೊಳು 
ಬಳುಕು ನಡುವಲಿ ನೃತ್ಯವಾಡುವಾ ಪರಿಯ ಕಾಣಿಬೋ !!
ಇಂತಪ್ಪ ಭಾವೇಂದ್ರನ ಲೋಕದಿ 
ಭಾವಸಿಂಚನಗಯ್ವ ಪದಪುಂಜಗಳ 
ಕಂಡೆನ್ನ ಕಂಗಳಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು 
ಎದೆ ಹೊಕ್ಕಿ ಸಂತಸದಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತಾರಿಪ ಸೊಗಡ ಕಾಣಿಬೋ !!

@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment