ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, August 10, 2015

Someಸಾರ!!


***********************************************************************************************
ಋಣಾನುಬಂಧರೂಪೇಣ 
ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ
ಮೂರು ಗಂಟು ಬಿಗಿದ ಮೇಲೆ
ಪ್ರೇಮಾಲಯ
ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಳಿಕ
ಆನಂದ ನಿಲಯ
ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಅನಾಥಾಲಯ
ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯ


~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment