ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, March 11, 2014

ಗರಿಕೆ

***********************************************************************************************

ನನ್ನಯ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಗರಿಕೆಗೆ
ನಿನ್ನಯ ನೆನಪೆಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ
ಕೇವಲ ವಾಲುವುದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು


***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment