ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, August 2, 2013

ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿದಾಗ!

***********************************************************************************************
ನನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ 
ಪ್ರೇಮ ಪಾರಿವಾಳ 
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು; 
ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, 
ಸದಾ ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ 
ಒಲವಿನ ಓಲೆಯ 
ಬರೆಸುತ್ತಲಿರುತ್ತದೆ!

ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment