ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Tuesday, July 30, 2013

ಆತ್ಮ ಅಮರ!

***********************************************************************************************
ನಾ ಮಸಣದ ಹೂವೆಂದು 
ನಿನ್ನ ಮುಡಿಯ ಕಳಚಿದರೆ 
ನನ್ನ ಗಂಧಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ!

ಮುಡಿಯೇ ಕಟ್ಟದ 
ಬಾಲೆಯು ನೀ ಎನಗೆ 
ಅಳದಿರು ಎಂದಿಗೂ 
ನಾ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳಗಿನ 
ತಾವರೆಯಂತೆ!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~

***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment