ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 18, 2013

ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ !

***********************************************************************************************
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನದಾಗಲೆಲ್ಲ 
ಬಟ್ಟೆಯು ಆಗುವುದು ಒದ್ದೆ !
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನೆನದಾಗಲೆಲ್ಲ 
ಬರುವುದು ಹಗಲಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ!

~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment