ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 18, 2013

ಸೋಮಾರಿತನದ ಕೊಡುಗೆ!


***********************************************************************************************
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ!
ಕಾರಣ, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಲು 
ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗಲಿಕಟ್ಟೆ!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

1 comment: