ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 18, 2013

ಗ್ಯಾ(ಊ)ಸೂ !

***********************************************************************************************
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನದೇ 
ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವು ವಾಯು!
ಬಗ್ಗಿದರೆ ನೋವು, ಕುಂತರೆ ನೋವು 
ಎನ್ನುವೆವು ನಾವು, ಕಾರಣ ವಾಯು ತುಂಬಿದ ಸ್ನಾಯು!

~ ಜಿ. ಪಿ. ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment