ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 18, 2013

ಅಳಲು!

***********************************************************************************************
ಮುಟ್ಟುವ ಆಸೆಯೇನೋ ಇದೆ
ಮುಗಿಲು!
ಆದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತಿದ್ದೆ
ದಿಗಿಲು!
ಅಂತರಂಗದಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ
ಬಾಗಿಲು!
ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಕಾದಿದೆ ಎನ್ನ
ಒಡಲು!

~ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment