ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, May 18, 2013

ಹೃದಯಮಂಡಲ!

***********************************************************************************************
ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ಚಂದಿರನಂತೆ 
ಮನಕೆ ಮುದವ ನೀಡುವುದ ಬಿಟ್ಟು!
ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಕೇವಲ 
ಮಿನುಗುವದನೇಕೆ ಕಲಿತೆ!
ನಕ್ಷತ್ರವಾದರೂ ಸೂರ್ಯನಂತಾಗು 
ಎನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು 
ನೀನಾಗು!

~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment