ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Saturday, October 31, 2015


***********************************************************************************************
ಭೂಮಿಗೂ ಕತ್ತಲೆಯ ನೋವಿಹುದು
ಲೋಕವದು ಅಂತರಂಗ ದರ್ಶನ
ಮೋಡಗಳ ಪೊರೆಯುಹುದು...
ತಿಳಿಯಾದೆಡೆ
ಮುದ್ದಾದ ಚಂದಿರನ ಮೊಗವಿಹುದು
ಧೃವತಾರೆಗಳ ಮಿನುಗುವ ನೋಟವಿಹುದು
ಕಾಣದಾ ಚೇತನನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಹುದು
ಅಗೋಚರದ ಅವನಾಜ್ಞೆಯಿಹುದು
ಭೂಮಿಗೂ ಬೆಳಕಿನ ನಲಿವಿಹುದು
ಬಹಿರಂಗದ ಅರಿವಿಹುದು
ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮ್ಮಿಲವಿಹುದು
ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ದಿವ್ಯದರುಶನವಾಗಿಹುದು
ಹಗಲ ನಶೆಯಲಿ ಇರುಳ
ಮರೆತರಾದೀತೇ
ಇರುಳ ಕೊರಳಲಿ
ಬೆಳಕಿಗುರುಳ ತೊಡಿಸಿದರಾದೀತೇ
ಕಪ್ಪು ಅರಿವಿನ ದೀವಿಗೆ
ಬೆಳಕು ಚೈತನ್ಯಕೆ ಸಾರಿಗೆ!!
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment