ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Friday, October 23, 2015

ಕತ್ತಲಲಿ ಭ್ರೂಣವಾಗಿ
ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಜಗಕೆ ನಾ ಬಂದೆ ಮಗುವಾಗಿ
ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ ನೋಡಿದರೆ
ಕಾಣುತಿತ್ತು ಬರಿ ಬೋಳು ತಲೆ!!
ಪ್ರೌಢ ಹದಿ ಹರೆಯದಿ ಕಂಡಾಗವದು
ಕರಿಗೂದಲಿನ ತಲೆ!!
ಮುದಿ ಹರೆಯದಿ ಕಂಡಾಗ
ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಬಿಳಿಗೂದಲಿನ ತಲೆ!!
ಸಾಯುವಾ ಮುನ್ನ ಕಂಡಾಗ
ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಸಿರುವ ಸಣ್ಣಗೂದಲಿನ ತಲೆ
ನಂತರ ಪರರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು
ಎನ್ನ ಪಟವನು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ
ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಶರೀರವಾಗಿತ್ತು;
ಎರಡು ಹೋಳು!

No comments:

Post a Comment