ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, November 1, 2015

***********************************************************************************************
ಹೆಣ್ಣನು
ಹಣ್ಣೆಂದು ತಿಳಿದೆಡೆ
ರುಚಿಸಬೇಕೇನಿಸುವುದು
ಹೂವೆಂದುಕೊಂಡೆಡೆ
ಮುಡಿಯಬೇಕೆನಿಸುವುದು
ತಾಯೆಂದುಕೊಂಡೆಡೆ
ಪೂಜಿಸಬೇಕೆನಿಸುವುದು
ಮಗುವೆಂದುಕೊಂಡೆಡೆ
ತಾಯಿಯ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆವುದು
ನೋಡುವಾ ನೋಟದಲ್ಲಡಗಿಹುದು
ಮನಗುದುರೆಯ ಲಗಾಮು...
ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯದಂತೆ
ಹಾಕಬೇಕು ಕಣ್ಣಪಟ್ಟಿಗಳನು
ಹರಿಹರರನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೈ
ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದೆಡೆಗೆ...!
~ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ~
***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment