ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Sunday, May 31, 2015

ಆಮಶಂಕೆ

***********************************************************************************************
ಇತ್ತೀಚೆಗೇಕೋ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ
ಅತಿ ಸಾರ ಆಮಶಂಕೆಯ
ಒಡೆತ.. 
ಏನೇ ನೆನಪುಗಳನು ತಿಂದರೂ
ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ...
ಓ.ಆರ್.ಎಸ್ ಪುಡಿಯಾಗಿ
ಒಮ್ಮೆ ಎನ್ನ
ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾವನೆಗೆ
ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನಾದರೂ ನೀಡುವೆಯಾ !!


***********************************************************************************************

No comments:

Post a Comment