ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ -ಗೆಳತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ... ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹಿ ಹಾರೈಸಿ :))

Search This Blog

Monday, May 12, 2014


1 comment:

  1. ತಥ್! ಜನರೇ ಹಾಗೇ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಎಣಿಸರು.
    ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
    ಬರೀ ಮತಲಬೀ ಜಮಾನಾ!

    ReplyDelete